ေနစဥ္    ထုတ္လႊင့္ခ်ိန္    အစီအစဥ္မ်ား                                  ၾကာခ်ိန္
၁     ၀၅း၀၀း၀၀         အဖြင့္တီးလံုး+အဖြင့္စကားေျပာ             ၀၂း၀၀
၂     ၀၅း၀၂း၀၀         ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္း                                ၀၂း၀၀
၃     ၀၅း၀၄း၀၀         ဓမၼပူဇာေတး                                      ၀၅း၀၀

၄     ၀၅း၀၉း၀၀         တရားေတာ္                                       ၄၅း၀၀
၅     ၀၅း၅၄း၀၀         ဓမၼပူဇာေတး                                      ၁၀း၀၀
၆     ၀၆း၀၄း၀၀         ပရိတ္တရားေတာ္                               ၀၆း၀၀
၇     ၀၆း၁၀း၀၀         ဂုဏ္ေတာ္ကြန္ခ်ာ                               ၀၅း၀၀
၈     ၀၆း၁၅း၀၀         ေမတၱာပို႔                                           ၁၅း၀၀

Read more

ေနစဥ္    ထုတ္လႊင့္ခ်ိန္    အစီအစဥ္မ်ား                                  ၾကာခ်ိန္
၁     ၀၅း၀၀း၀၀         အဖြင့္တီးလံုး+အဖြင့္စကားေျပာ             ၀၂း၀၀
၂     ၀၅း၀၂း၀၀         ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္း                                ၀၂း၀၀
၃     ၀၅း၀၄း၀၀         ဓမၼပူဇာေတး                                      ၀၅း၀၀

၄     ၀၅း၀၉း၀၀         တရားေတာ္                                       ၄၅း၀၀
၅     ၀၅း၅၄း၀၀         ဓမၼပူဇာေတး                                      ၁၀း၀၀
၆     ၀၆း၀၄း၀၀         ပရိတ္တရားေတာ္                               ၀၆း၀၀
၇     ၀၆း၁၀း၀၀         ဂုဏ္ေတာ္ကြန္ခ်ာ                               ၀၅း၀၀
၈     ၀၆း၁၅း၀၀         ေမတၱာပို႔                                           ၁၅း၀၀

Read more

ေနစဥ္    ထုတ္လႊင့္ခ်ိန္    အစီအစဥ္မ်ား                                  ၾကာခ်ိန္
၁     ၀၅း၀၀း၀၀         အဖြင့္တီးလံုး+အဖြင့္စကားေျပာ             ၀၂း၀၀
၂     ၀၅း၀၂း၀၀         ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္း                                ၀၂း၀၀
၃     ၀၅း၀၄း၀၀         ဓမၼပူဇာေတး                                      ၀၅း၀၀

၄     ၀၅း၀၉း၀၀         တရားေတာ္                                       ၄၅း၀၀
၅     ၀၅း၅၄း၀၀         ဓမၼပူဇာေတး                                      ၁၀း၀၀
၆     ၀၆း၀၄း၀၀         ပရိတ္တရားေတာ္                               ၀၆း၀၀
၇     ၀၆း၁၀း၀၀         ဂုဏ္ေတာ္ကြန္ခ်ာ                               ၀၅း၀၀
၈     ၀၆း၁၅း၀၀         ေမတၱာပို႔                                           ၁၅း၀၀

Read more

ေနစဥ္    ထုတ္လႊင့္ခ်ိန္    အစီအစဥ္မ်ား                                  ၾကာခ်ိန္
၁     ၀၅း၀၀း၀၀         အဖြင့္တီးလံုး+အဖြင့္စကားေျပာ             ၀၂း၀၀
၂     ၀၅း၀၂း၀၀         ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္း                                ၀၂း၀၀
၃     ၀၅း၀၄း၀၀         ဓမၼပူဇာေတး                                      ၀၅း၀၀

၄     ၀၅း၀၉း၀၀         တရားေတာ္                                       ၄၅း၀၀
၅     ၀၅း၅၄း၀၀         ဓမၼပူဇာေတး                                      ၁၀း၀၀
၆     ၀၆း၀၄း၀၀         ပရိတ္တရားေတာ္                               ၀၆း၀၀
၇     ၀၆း၁၀း၀၀         ဂုဏ္ေတာ္ကြန္ခ်ာ                               ၀၅း၀၀
၈     ၀၆း၁၅း၀၀         ေမတၱာပို႔                                           ၁၅း၀၀

Read more