ေန႔စဥ္    ထုတ္လႊင့္ခ်ိန္    အစီအစဥ္မ်ား                                  ၾကာခ်ိန္
၁     ၀၅း၀၀း၀၀         အဖြင့္တီးလံုး+အဖြင့္စကားေျပာ               ၀၂း၀၀
၂     ၀၅း၀၂း၀၀         ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္း                                  ၀၂း၀၀
၃     ၀၅း၀၄း၀၀         ဓမၼပူဇာေတး                                        ၀၅း၀၀
၄     ၀၅း၀၉း၀၀         တရားေတာ္                                         ၄၅း၀၀
၅     ၀၅း၅၄း၀၀         ဓမၼပူဇာေတး                                        ၁၀း၀၀
၆     ၀၆း၀၄း၀၀         ပရိတ္တရားေတာ္                                 ၀၆း၀၀
၇     ၀၆း၁၀း၀၀         ဂုဏ္ေတာ္ကြန္ခ်ာ                                 ၀၅း၀၀
၈     ၀၆း၁၅း၀၀         ဓမၼပူဇာေတး                                        ၁၅း၀၀

Read more