ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ

သဇင္အသံလႊင့္ဌာနရံုးခ်ဳပ္       
      

    ေရႊသင္းေက်းရြာ၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး။

 

ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္           
          033: 60165
            033: 60160
            033: 60161
            033: 60162
            033: 60164

အီးေမးလ္

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.