သဇင္ေရဒီယို

သဇင္FM စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ခုႏွစ္။ သဇင္ FM အစီအစဥ္မ်ား သဇင္ FM အစီအစဥ္မ်ားကို ၅.၃.၂၀၁၃ ရက္ေန႔တြင္စမ္းသပ္ ထုတ္လႊင့္ခဲ့ၿပီး  ၂၇.၃.၂၀၁၄ ရက္ေန႔ ၊  (၆၉)ႏွစ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္ေန႔တြင္ သဇင္ FMအစီအစဥ္မ်ားအား  ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးသို႔ စတင္ထုတ္လႊင့္ေပးခဲ့ပါသည္။