ခ်စ္သူတို႔အတြက္အမွတ္တရ

ျမွားနတ္ေမာင္အစီအစဥ္

တိုင္းရင္းသားဘာသာ အစီအစဥ္

Our Travelling အစီအစဥ္

ကဗ်ာဥယ်ာဥ္

ဇာတ္လမ္းအသြင္ေတးသံစဥ္

ႏွလံုးသားထဲကစာမ်က္ႏွာ

Live For You

Online Request အစီအစဥ္

ျပည္ပသို႔ေရာက္ရွိေနၾကေသာ သဇင္FM ခ်စ္ပရိတ္သတ္မ်ားႏွင့္ FM Radio လိုင္းမေရာက္ရွိေသာေနရာမ်ားတြင္ သဇင္ FM ခ်စ္ပရိတ္သတ္မ်ားနားဆင္ႏိုင္ ရန္အတြက္ Thazin FM Upgrade (Android Application)အား ေအာက္ေဖာ္ျပပါလင့္တြင္ Download ရယူႏိုင္ပါတယ္။

Thazin FM Radio APK

Thazin Indigenous Radio APK

Thazin FM Radio Gadget

Today Request Songs

No    Date
  Program Listen
1 9-1-2018   တိုင္းရင္းသားစကားေျပာၾကရေအာင္ ("ကခ်င္" ဘာသာ)အပိုင္း(၇)
2 10-1-2018   တိုင္းရင္းသားစကားေျပာၾကရေအာင္ (ကယားဘာသာ)အပိုင္း(၇)
3 11-1-2018   တိုင္းရင္းသားစကားေျပာၾကရေအာင္ (ကရင္ဘာသာ)အပိုင္း(၇)
4 12-1-2018  

တိုင္းရင္းသားစကားေျပာၾကရေအာင္ (ခ်င္းဘာသာ)အပိုင္း(၇)

5 3-1-2018   တိုင္းရင္းသားစကားေျပာၾကရေအာင္ (မြန္ဘာသာ)အပိုင္း(၆)
6 4-1-2018   တိုင္းရင္းသားစကားေျပာၾကရေအာင္ (ရွမ္းဘာသာ)အပိုင္း(၆)
7 5.1.2018   တိုင္းရင္းသားစကားေျပာၾကရေအာင္ (လားဟူဘာသာ)အပိုင္း(၆)
8 8-1-2018   တိုင္းရင္းသားစကားေျပာၾကရေအာင္ ("၀"ဘာသာ)အပိုင္း(၃)
9 8-1-2018   တိုင္းရင္းသားစကားေျပာၾကရေအာင္ (ပအို၀္းဘာသာ)အပိုင္း(၆)

 ႔

 • ေန႔စဥ္    ထုတ္လႊင့္ခ်ိန္    အစီအစဥ္မ်ား                                  ၾကာခ်ိန္
  ၁     ၀၅း၀၀း၀၀         အဖြင့္တီးလံုး+အဖြင့္စကားေျပာ               ၀၂း၀၀
  ၂     ၀၅း၀၂း၀၀         ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္း                                  ၀၂း၀၀
  ၃     ၀၅း၀၄း၀၀         ဓမၼပူဇာေတး                                        ၀၅း၀၀
  ၄     ၀၅း၀၉း၀၀         တရားေတာ္                                         ၄၅း၀၀
  ၅     ၀၅း၅၄း၀၀         ဓမၼပူဇာေတး                                        ၁၀း၀၀
  ၆     ၀၆း၀၄း၀၀         ပရိတ္တရားေတာ္                                 ၀၆း၀၀
  ၇     ၀၆း၁၀း၀၀         ဂုဏ္ေတာ္ကြန္ခ်ာ                                  ၀၅း၀၀
  ၈     ၀၆း၁၅း၀၀         ဓမၼပူဇာေတး                                        ၁၅း၀၀

  ၉      ၀၆း၃၀း၀၀        ၿငိမ္းေညာင္းသာယာေတးသံသာ              ၃၀း၀၀
  ၁၀    ၀၇:၀၀:၀၀        Morning & Review /အက်ိဳးျပဳေတး၊        ၁၀:၀၀
  ၁၂    ၀၇:၁၀:၀၀        Stereo Song                                      ၂၀:၀၀
  ၁၃    ၀၇:၃၀:၀၀        ေဗဒင္                                                 ၁၀:၀၀
  ၁၄    ၀၇း၄၀:၀၀        Stereo Song                                      ၂၀:၀၀
  ၁၅    ၀၈:၀၀:၀၀        စံေတာ္ခ်ိန္ Logo Song                         ၀၅း၀၀
  ၁၆    ၀၈း၀၅း၀၀        ရင္ခုန္သံထပ္တူ                                   ၂၅:၀၀ 
  ၁၇    ၀၈း၃၀:၀၀        အခ်စ္ရဲ႕သံစဥ္ခ်ိဳ                                    ၃၀:၀၀
  ၁၈    ၀၉း၀၀း၀၀        Sport News                                        ၁၀:၀၀
  ၁၉    ၀၉:၁၀း၀၀        Knowledge & Music
                                  (စိတ္ဓာတ္ခြန္အား/သတင္း)                   ၄၅:၀၀
  ၂၀    ၀၉း၅၅း၀၀        Market News                                      ၀၅:၀၀
  ၂၁    ၁၀း၀၀း၀၀        စံေတာ္ခ်ိန္ logo song                           ၀၅:၀၀
  ၂၂    ၁၀း၀၅း၀၀        ေလာကနီတိ                                         ၀၀:၃၀
  ၂၃    ၁၀:၀၅:၃၀        Birthday Wish                                     ၁၉:၃၀                           
  ၂၄    ၁၀း၂၅း၀၀        ရသစံုလင္/Job Opportunity                  ၂၅:၀၀ 
  ၂၅    ၁၀း၅၀း၀၀        News & Music(စစ္သတင္း)                   ၄၀း၀၀ 
  ၂၆    ၁၁း၃၀း၀၀        Melody Worlds                                   ၃၀:၀၀
  ၂၇    ၁၂း၀၀:၀၀        ၁၂ နာရီသတင္း                                    ၁၅း၀၀
  ၂၈    ၁၂း၁၅:၀၀        Music Time Special                             ၄၅:၀၀
  ၂၉    ၁၃:၀၀:၀၀        အခ်စ္ဆိုတဲ့အရသာ                                ၂၅:၀၀         
  ၃၀    ၁၃း၂၅:၀၀        Live For You                                       ၆၀း၁၅
  ၃၁    ၁၄:၄၀း၁၀        ခ်စ္ျခင္းရဲ႕ႏွစ္ပတ္လည္                           ၂၀း၀၀
  ၃၂    ၁၅း၀၀:၀၀        စံေတာ္ခ်ိန္ Logo Song                          ၀၀း၅၀                
  ၃၃    ၁၅း၀၅း၀၀        Educative Talk                                    ၂၅း၀၀
  ၃၄    ၁၅:၃၀:၀၀        ေပ်္ာရႊင္တင္ဆက္ေလလႈိင္းထက္              ၃၀း၀၀               
  ၃၅    ၁၆:၀၀း၀၀        ေပ်္ာရႊင္တင္ဆက္ေလလႈိင္းထက္              ၃၀း၀၀
  ၃၆    ၁၆း၃၀း၀၀        သတင္း/သီခ်င္း(Live)                             ၂၀:၀၀
  ၃၇    ၁၆း၅၀:၀၀        သူ႔ေခတ္ကိုယ့္ေခတ္                               ၂၅:၀၀  
  ၃၈    ၁၇း၁၅း၀၀        ဂုဏ္ယူအလြမ္း                                      ၄၅း၀၀                                 
  ၃၉    ၁၈း၀၀:၀၀        ၆ နာရီသတင္း                                      ၂၀း၀၀
  ၄၀    ၁၈း၂၀း၀၀        Music Time                                         ၂၀း၀၀     
  ၄၁    ၁၈:၃၅း၀၀        စစ္သည္က႑/ Music Time                   ၃၀း၀၀ 
  ၄၂    ၁၉း၀၅:၀၀        Indigenous Hit                                    ၂၅း၀၀
  ၄၃    ၁၉း၃၀း၀၀        Music Time                                         ၃၀း၀၀                                      
  ၄၄    ၂၀း၀၀း၀၀        ျပည္တြင္းသတင္း                                   ၃၀း၀၀            
  ၄၅    ၂၀:၃၀း၀၀        For Lady                                             ၃၀း၀၀
  ၄၆    ၂၁:၀၀း၀၀        လြမ္းရယ္မေျပ                                       ၃၀း၀၀
  ၄၇    ၂၁:၃၀း၀၀        ႏွလံုးသားထက္ကစာမ်က္ႏွာမ်ား                ၃၀း၀၀
  ၄၈    ၂၂:၀၀း၀၀        Good Night Listeners                           ၆၀း၀၀ 
  ၅၀    ၂၃:၀၀:၀၀        အပိတ္

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

   

        

   

 • ေနျပည္ေတာ္
  ေနျပည္ေတာ္

  87.6 MHz

 • ရန္ကုန္တိုင္း
  ရန္ကုန္တိုင္း

   88.6 MHz

 • မႏၱေလးတိုင္း
  မႏၱေလးတိုင္း

  88.6 MHz

 • စစ္ကိုင္းတိုင္း
  စစ္ကိုင္းတိုင္း

  88.6 MHz

 • မေကြးတိုင္း
  မေကြးတိုင္း

  87.6 MHz

 • ပဲခူးတိုင္း
  ပဲခူးတိုင္း

  87.6 MHz

 • ဧရာ၀တီတိုင္း
  ဧရာ၀တီတိုင္း

  89.5 MHz

 • တနသၤာရီတိုင္း
  တနသၤာရီတိုင္း

  88.6 MHz

 • ကခ်င္ျပည္နယ္
  ကခ်င္ျပည္နယ္

  88.6 MHz

 • ကယားျပည္နယ္
  ကယားျပည္နယ္

  88.6 MHz

 • ကရင္ျပည္နယ္
  ကရင္ျပည္နယ္

  88.6 MHz

 • ခ်င္းျပည္နယ္
  ခ်င္းျပည္နယ္

   88.6 MHz

 • ရခိုင္္ျပည္နယ္
  ရခိုင္္ျပည္နယ္

  89.5 MHz

 • မြန္ျပည္နယ္
  မြန္ျပည္နယ္

  88.6 MHz

 • ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)
  ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)

  88.6 MHz

 • ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)
  ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)

  87.6 MHz