ခ်စ္သူတို႔အတြက္အမွတ္တရ

ျမွားနတ္ေမာင္အစီအစဥ္

တိုင္းရင္းသားဘာသာ အစီအစဥ္

Our Travelling အစီအစဥ္

ကဗ်ာဥယ်ာဥ္

ဇာတ္လမ္းအသြင္ေတးသံစဥ္

ႏွလံုးသားထဲကစာမ်က္ႏွာ

Live For You

Online Request အစီအစဥ္

ျပည္ပသို႔ေရာက္ရွိေနၾကေသာ သဇင္FM ခ်စ္ပရိတ္သတ္မ်ားႏွင့္ FM Radio လိုင္းမေရာက္ရွိေသာေနရာမ်ားတြင္ သဇင္ FM ခ်စ္ပရိတ္သတ္မ်ားနားဆင္ႏိုင္ ရန္အတြက္ Thazin FM Upgrade (Android Application)အား ေအာက္ေဖာ္ျပပါလင့္တြင္ Download ရယူႏိုင္ပါတယ္။

Thazin FM Radio APK

Thazin Indigenous Radio APK

Thazin FM Radio Gadget

 • ေန႔စဥ္    ထုတ္လႊင့္ခ်ိန္    အစီအစဥ္မ်ား                                  ၾကာခ်ိန္
  ၁     ၀၅း၀၀း၀၀         အဖြင့္တီးလံုး+အဖြင့္စကားေျပာ               ၀၂း၀၀
  ၂     ၀၅း၀၂း၀၀         ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္း                                  ၀၂း၀၀
  ၃     ၀၅း၀၄း၀၀         ဓမၼပူဇာေတး                                        ၀၅း၀၀
  ၄     ၀၅း၀၉း၀၀         တရားေတာ္                                         ၄၅း၀၀
  ၅     ၀၅း၅၄း၀၀         ဓမၼပူဇာေတး                                        ၁၀း၀၀
  ၆     ၀၆း၀၄း၀၀         ပရိတ္တရားေတာ္                                 ၀၆း၀၀
  ၇     ၀၆း၁၀း၀၀         ဂုဏ္ေတာ္ကြန္ခ်ာ                                  ၀၅း၀၀
  ၈     ၀၆း၁၅း၀၀         ဓမၼပူဇာေတး                                        ၁၅း၀၀

  ၉      ၀၆း၃၀း၀၀        ၿငိမ္းေညာင္းသာယာေတးသံသာ              ၃၀း၀၀
  ၁၀    ၀၇:၀၀:၀၀       Morning & Review /အက်ိဳးျပဳေတး၊        ၁၀:၀၀
  ၁၂    ၀၇:၁၀:၀၀       Stereo Song                                      ၂၀:၀၀
  ၁၃    ၀၇:၃၀:၀၀       ေဗဒင္                                                 ၁၀:၀၀
  ၁၄    ၀၇း၄၀:၀၀       Stereo Song                                      ၂၀:၀၀
  ၁၅    ၀၈:၀၀:၀၀       စံေတာ္ခ်ိန္ Logo Song                        ၀၅း၀၀
  ၁၆    ၀၈း၀၅း၀၀        ေက်းလက္ေရးရာသိမွတ္စရာ                ၂၅:၀၀ 
  ၁၇    ၀၈း၃၀:၀၀        အခ်စ္ရဲ႕သံစဥ္ခ်ိဳ                                  ၃၀:၀၀
  ၁၈    ၀၉း၀၀း၀၀        Sport News                                      ၁၀:၀၀
  ၁၉    ၀၉:၁၀း၀၀        Internet Pages,Knowledge
                               & Music (အခ်စ္)                                   ၄၅:၀၀
  ၂၀    ၀၉း၅၅း၀၀        Market News                                    ၀၅:၀၀
  ၂၁    ၁၀း၀၀း၀၀        စံေတာ္ခ်ိန္ logo song                         ၀၅:၀၀
  ၂၂    ၁၀း၀၅း၀၀        ေလာကနီတိ                                       ၀၀:၃၀
  ၂၃    ၁၀:၀၅:၃၀        Birthday Wish                                  ၁၉:၃၀                           
  ၂၄    ၁၀း၂၅း၀၀        Star Chat Time                                 ၂၅:၀၀ 
  ၂၅    ၁၀း၅၀း၀၀        News & Music(စစ္သတင္း)                  ၄၀း၀၀ 
  ၂၆    ၁၁း၃၀း၀၀        Celebrity Profile                                 ၃၀:၀၀
  ၂၇    ၁၂း၀၀:၀၀        ၁၂ နာရီသတင္း                                 ၁၅း၀၀
  ၂၈    ၁၂း၁၅:၀၀        Music Time                                       ၄၅:၀၀
  ၂၉    ၁၃:၀၀:၀၀       တိုင္းရင္းသားစကားေျပာၾကရေအာင္         ၂၅:၀၀         
  ၃၀    ၁၃း၂၅:၀၀        Live For You                                     ၆၀း၁၅
  ၃၁    ၁၄:၄၀း၁၀        ခ်စ္ျခင္းရဲ႕ႏွစ္ပတ္လည္                        ၂၀း၀၀
  ၃၂    ၁၅း၀၀:၀၀        စံေတာ္ခ်ိန္ Logo Song                        ၀၀း၅၀                
  ၃၃    ၁၅း၀၅း၀၀        ေပ်ာ္ရႊင္ရင္ခုန္စားဇြယ္စံု                       ၂၅း၀၀
  ၃၄    ၁၅:၃၀:၀၀        Song Story (or) Your Choice              ၃၀း၀၀               
  ၃၅    ၁၆:၀၀း၀၀        Gift Track                                         ၃၀း၀၀
  ၃၆    ၁၆း၃၀း၀၀        သတင္း/သီခ်င္း                                   ၂၀:၀၀
  ၃၇    ၁၆း၅၀:၀၀        Carry On                                         ၂၅:၀၀  
  ၃၈    ၁၇း၁၅း၀၀        ဂုဏ္ယူအလြမ္း                                     ၄၅း၀၀                                 
  ၃၉    ၁၈း၀၀:၀၀        ၆ နာရီသတင္း                                     ၂၀း၀၀
  ၄၀    ၁၈း၂၀း၀၀        Music Time                                        ၂၀း၀၀     
  ၄၁    ၁၈:၃၅း၀၀        စစ္သည္က႑/ Music Time                    ၃၀း၀၀ 
  ၄၂    ၁၉း၀၅:၀၀        Indigenous Hit                                   ၂၅း၀၀
  ၄၃    ၁၉း၃၀း၀၀        Music Time                                         ၃၀း၀၀                                      
  ၄၄    ၂၀း၀၀း၀၀        ျပည္တြင္းသတင္း                                 ၃၀း၀၀            
  ၄၅    ၂၀:၃၀း၀၀        ဆႏၵတစ္စံု                                         ၃၀း၀၀
  ၄၆    ၂၁:၀၀း၀၀        Series Album                                     ၂၀း၀၀
  ၄၇    ၂၁:၂၀း၀၀        ဇာတ္လမ္းအသြင္ေတးသံစဥ္                   ၄၀း၀၀
  ၄၈    ၂၂:၀၀း၀၀        Good Night Listeners                         ၂၀း၀၀
  ၄၉    ၂၃:၀၀း၀၀        အပိတ္

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

   

        

   

 • ေနျပည္ေတာ္
  ေနျပည္ေတာ္

  87.6 MHz

 • ရန္ကုန္တိုင္း
  ရန္ကုန္တိုင္း

   88.6 MHz

 • မႏၱေလးတိုင္း
  မႏၱေလးတိုင္း

  88.6 MHz

 • စစ္ကိုင္းတိုင္း
  စစ္ကိုင္းတိုင္း

  88.6 MHz

 • မေကြးတိုင္း
  မေကြးတိုင္း

  87.6 MHz

 • ပဲခူးတိုင္း
  ပဲခူးတိုင္း

  87.6 MHz

 • ဧရာ၀တီတိုင္း
  ဧရာ၀တီတိုင္း

  89.5 MHz

 • တနသၤာရီတိုင္း
  တနသၤာရီတိုင္း

  88.6 MHz

 • ကခ်င္ျပည္နယ္
  ကခ်င္ျပည္နယ္

  88.6 MHz

 • ကယားျပည္နယ္
  ကယားျပည္နယ္

  88.6 MHz

 • ကရင္ျပည္နယ္
  ကရင္ျပည္နယ္

  88.6 MHz

 • ခ်င္းျပည္နယ္
  ခ်င္းျပည္နယ္

   88.6 MHz

 • ရခိုင္္ျပည္နယ္
  ရခိုင္္ျပည္နယ္

  89.5 MHz

 • မြန္ျပည္နယ္
  မြန္ျပည္နယ္

  88.6 MHz

 • ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)
  ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)

  88.6 MHz

 • ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)
  ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)

  87.6 MHz